• banner1
  • banner2
关于我们

    胀套卡盘

      胀套卡盘夹紧工件内径小时使用,必须采用尾架中心顶...

      指形爪卡盘夹紧时考虑到工件变形或不能以内外径夹紧,只能用以端面夹紧时使用,具有补正功能3爪保持同样的夹紧力。...

      指形爪卡盘夹紧时考虑到工件变形或不能以内外径夹紧,只能用以端面夹紧时使用,具有补正功能3爪保持同样的夹紧力。...

      指形爪卡盘夹紧时考虑到工件变形或不能以内外径夹紧,只能用以端面夹紧时使用,具有补正功能3爪保持同样的夹紧力。...

    转向节

      转向节 ...

    转向节

      转向节...

    转向节

      转向节...

    变速器壳

      变速器壳材料名称:Orbiting scroll加工工序:Drilling夹紧形式:Hydraulic cylinder...

    变速器壳

      变速器壳材料名称:Upper frame加工工序:Facing夹紧形式:Hydraulic cylinder clamp...